Политика за защита на личните данни

Идентификационни данни и координати за връзка:
Име: Купи от строител БГ ЕООД

ЕИК: 205964289

Адрес: гр. София, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. Майстор Алекси Рилец № 16, вх. А, ет. 1, ап. 2,

E-mail: office@kupiotstroitel.bg
тел. 0884 69 52 22

1. Защита на личните данни

Купи от строител БГ ЕООД работи съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Регламент 679/2016 на ЕС. Повече информация за дейността, защитата на данните и организацията на работата може да прочетете в Общите условия на дружеството.

При предоставяне на личните Ви данни на Купи от строител БГ ЕООД, те ще бъдат използвани и обработвани единствено за нуждите на услугуте, предлагани на сайта. Обработката, предоставянето и съхранението на личните данни се изпълнява при спазване на законовите изисквания. Предоставените лични данни  ще бъдат съхранявани от Купи от строител БГ ЕООД в съответствие с изискуемото от закона ниво на сигурност, в регистри, организирани като картотеки или като надеждно защитена електронна база данни.

2. Основания за събиране, обработване и съхранение на лични данни:

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация. Купи от строител БГ ЕООД под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по сайта kupiotstroitel.bg, а именно: име, телефон и електронна поща.

Събирането и обработването на лични данни е свързано с предлагането на услуги и инструменти на сайта kupiotstroitel.bg, които предоставят възможност на потребителите да се регистрират в платформата, да създадат собствен профил, да публикуват или да разглеждат списъци с онлайн обяви, да комуникират с останалите потребители, да си разменят съобщения и да изпълняват множество свързани функции на сайта kupiotstroitel.bg.

3. Категории лични данни, които се обработват:

Услугите, които предлага сайтът kupiotstroitel.bg, предполагат предоставяне единствено на лични данни като име, телефон и e-mail. Купи от строител БГ ЕООД не събира данни с категория „специални“ по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно: данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

Съгласявайки се с Общите условия на сайта, вие се задължавате да не използвате същия за съхранение и/или изпращане на такива данни.

4. Категории получатели на данните:

Кupiotstroitel.bg представлява информационна платформа за обяви, свързани с недвижими имоти и строителство, която позволява продавачи и купувачи да се свързват директно помежду си, посредством информацията, която се съдържа в тези обяви.

Публикувайки дадена обява, регистрираният потребител предоставя възможност на останалите посетители на сайта да разглеждат нейното съдържание и да се сдобият с информацията, която се съдържа в нея, във вида и във формата, които той сам е определил.

5. Информация за правата на субекта на данни:

– Кupiotstroitel.bg осигурява на регистрираните потребители непрекъснат 24 часов достъп до техния акаунт, освен в случаите на техническа неизправност.

– Чрез достъпа до личния си акаунт, всеки регистриран потребител има право на проверка и промяна на предоставената от него информация.

– Предвидена е и възможност за отказ от съгласие за обработване на данни, която регистрираните потребители биха могли да упражнят чрез закриване на акаунта си (чрез подаване на заявление за закриване на акаунт на e-mail: office@kupiotstroitel.bg).

– Вие имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се основава на задача от обществен интерес, упражняване на официално правомощие или определен легитимен интерес.

6. Задължително ли е предоставянето на лични данни?

Задължителната информация, която се изисква от посетителите, които имат желание да се регистрират като потребители на платформата е: eлектронна поща, име и телефон за контакт. Подобно задължително изискване спрямо останалите посетители на сайта няма.

7. Срок на съхранение

Кupiotstroitel.bg съхранява лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на даден профил на регистриран потребител/посетител в уебсайта. След изтичането на този срок kupiotstroitel.bg полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички предоставени данни в срок до максимум 60 календарни дни от получаване на писмена заявка за изтриване на профил на e-mail: office@kupiotstroitel.bg.

8. Дали данните се предоставят на държави, извън ЕС?

Кupiotstroitel.bg e сайт достъпен и за страни, които се намират извън рамките на Европейския съюз. Това предполага, че данните, които сте предоставили в дадена обява, могат да бъдат видяни и от лица, пребиваващи в трети страни.

9. Сигурност от страна на kupiotstroitel.bg

– Предоставените данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване, фалшификация, манипулация, неправомерен достъп и неправомерно разкриване.

– Кupiotstroitel.bg използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална

информация или за обща комуникация с Вас.

– Кupiotstroitel.bg няма право да продава или търгува с Вашите лични данни.
Служителите на kupiotstroitel.bg са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

– Купи от строител БГ ЕООД спазва приетата фирмена политика за защита на личните данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители/посетители в сайта kupiotstroitel.bg.

10. Организация на работа с Kupiotstroitel.bg

В електронната страница на Kupiotstroitel.bg има изградена електронна база данни за въвеждане и преглеждане на данни, както и инфраструктура за обмен на информация между регистрираните потребители, посетителите и администраторите на сайта – с цел съдействие за откриване на недвижим имот и осъществяване на директна връзка със строител/инвеститор.

Всички данни, подадени на електронната страница на Kupiotstroitel.bg са надеждно защитени. Kupiotstroitel.bg предоставя лични данни на потребителите на трети лица само след изрично съгласие на потребителите или в изрично предвидените от закона случаи.

„Кредитен калкулатор“ на електронната страница изчислява приблизителни параметри на кредитни вноски във връзка с избрани от потребителите имоти и/или препраща към сайта www.creditchoice.bg, с който Kupiotstroitel.bg е в партньорски взаимоотношения.

Нито Kupiotstroitel.bg, нито неговите служители се явяват страна в отношенията между регистрираните потребители и посетителите на сайта.

11. Потребител/ Посетител на сайта Kupiotstroitel.bg

„Потребител“ на услугите на Kupiotstroitel.bg е всяко физическо или юридическо лице, което е позиционирано на сайта с посочени данни за контакт, както и всеки посетител на сайта, който използва същия с цел търсене на подходящ недвижим имот.

Потребителят има право да се свърже с избран от него строител/инвеститор, позициониран на сайта, с цел събиране на повече информация и евентуална покупка на избран недвижим имот.

Със самата заявка за регистрация на сайта Потребителят декларира, че предоставя доброволно личните си данни на Kupiotstroitel.bg, като приема същите да бъдат публично достъпни на сайта и обработени за нуждите на услугуте, предлагани на сайта.

При съмнение за нарушение на законовите права на потребителите, същите могат да се обърнат за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадет жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес: www.kzp.bg, както и към Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с електронен адрес: www.cpdp.bg.

12. Права на потребителите на Kupiotstroitel.bg съгласно Регламент 679/2016 на ЕС

– Право на информация – Kupiotstroitel.bg предоставя на потребителя всякаква информация, която засяга неговите лични данни, когато личните данни са събрани директно от потребителя или когато не са получени директно от него.

– Право на достъп – потребителят може да изиска потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него. И тази информация трябва да му бъде предоставена.

– Право на коригиране – потребителят може да изиска коригиране на данните си при неточни лични данни или при допълване на непълни данни.

– Право на ограничаване на обработването – потребителят, при наличие на правни основания, може да поиска ограничаване на обработването на личните му данни.

– Право на преносимост на данните – потребителят има право да получи личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

– Право на възражение – потребителят има право по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни.

– Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – потребителят има право да не бъде обект на автоматизирано вземане на решения.

– Право на изтриване или „право да бъдеш забравен“ – потребителят има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни.

– Право на оттегляне на съгласието – потребителят има право да оттегли съгласието си по всяко време и да го оттегли толкова лесно, колкото го е дал.

13. Ред на упражняване на правата на потребителите на Kupiotstroitel.bg

Потребителят упражнява правата си, като подава писмено заявление до Kupiotstroitel.bg, съдържащо минимум следната информация: име, адрес и други данни за идентифициране на съответния субект; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информация; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Подаването на заявление е безплатно.

Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно – 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на Kupiotstroitel.bg.

Дружеството изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобразява с предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информация.

Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.

В случай, че Kupiotstroitel.bg не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор, той може да упражни правото си на защита.

Адресът, на който се приемат заявления за достъп и предоставяне на лични данни от регистрите на „Купи от строител БГ“ ЕООД, е както следва: гр. София, п.к. 1303, бул. Александър Стамболийски 89, вх. Б, ет. 3, офис 7 или на електронен адрес: office@kupiotstroitel.bg.

При отказ от предоставяне на данни или оттегляне на съгласието за обработка на данни, потребителят бива информиран, че Kupiotstroitel.bg няма да бъде в състояние да предоставя своите услуги на субекта.

14. Права и отговорности

Екипът на Kupiotstroitel.bg си запазва правото по всяко време да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на електронната страница, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги на www.kupiotstroitel.bg, с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.

Екипът на Kupiotstroitel.bg си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в електронната страница и предоставени данни за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, освен гореспоменатите.

Екипът на Kupiotstroitel.bg си запазва правото да поставя рекламни материали на електронната страница по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите не съставляват очевидно нарушение на закона.

Екипът на Kupiotstroitel.bg не отговаря за предоставена невярна, неточна, непълна или подвеждаща информация от страна на потребителите.

15. Плащания към Kupiotstroitel.bg

Екипът на Kupiotstroitel.bg получава възнаграждения само при позиционирането на платена реклама на сайта, при наличието на изрична заявка от страна на позиционираните строители/инвеститори и/или от трети лица, като ценовата листа и начинът за плащане са посочени на сайта.

16. Съхраняване на данни през сайта

При посещение на сайта Kupiotstroitel.bg администраторът не събира лични данни. При посещение на сайта се събира информация, която не се отнася лично до потребителя – това е IP – адресът на неговия компютър, името на локалната мрежа или на компанията, уеб-сайтът, който е посетил преди портала, информацията, която субектът е потърсил в уебсайта, както и датата и часът на посещението и браузърът, който е използван. Тази информация се събира и анализира, като потребителят остава анонимен. Тя се използва единствено, за подобряване привлекателността, съдържанието и функционалността на сайта. Тази информация не се използва допълнително и не се препраща към трети страни.

Сайтът Kupiotstroitel.bg събира лични данни на потребителите, само в случаите на пусната заявка за регистрация и/или отправено запитване чрез формата за контакт. Тогава субектът на данни е информиран, че дава съгласието си за обработка на личните му данни, целите на обработването и правата, които има съгласно Регламент 679/2016 на ЕС. Потребителят има възможност да се съгласи или да се откаже от получаване на информация. Kupiotstroitel.bg е предприело технически и организационни мерки за данни, които се попълват онлайн на сайта. Формата на заявка е криптирана и няма рискове за личните данни на субекта.

Сайтът на Kupiotstroitel.bg е криптиран и защитен, тъй като има антивирусна програма и защитна стена. Сайтът ползва „бисквитки“, но те не събират и не обработват лични данни. Изискване за ползване на сайта чрез Login не е необходимо. Вход за сайта е предвиден само за администраторите и регистрираните потребители, като се вписват само потребителско име и парола, без други данни. За посетителите не се изискват данни за вход в сайта.

Срок на съхранение на данни. Предоставените данни от потребителите се съхраняват, докато са необходими за изпълняване на съответната цел, за която са събрани или в разумен срок съгласно действащото законодателство. Ако потребителят оттегли даденото съгласие за обработване на личните му данни, Kupiotstroitel.bg ще спре да обработва данните на потребителя и при негово искане ще изтрие личните му данни, съгласно изискванията на закона. Потребителят може да оттегли даденото съгласие по всяко време, толкова лесно, колкото го е дал.

Настоящата Политика влиза в сила от деня на публикуването на нейната последна актуализация на официалната електронна страница на www.kupiotstroitel.bg.

Последна актуализация на Политиката е направена на 15.07.2020 г.

Посетете страницата с Общите условия и Политиката за бисквитките за ползване на уебсайта www.kupiotstroitel.bg, за да се запознаете с тях.