Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта www.kupiotstroitel.bg

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите общи условия уреждат реда за ползване на платформата kupiotstroitel.bg, както и отношенията между Купи от строител БГ ЕООД и потребителите на услугите на сайта www.kupiotstroitel.bg.

2. Кupiotstroitel.bg е сайт за безплатни обяви в областта на пазарите, свързани с недвижими имоти, предлагани директно от строител / инвеститор / собственик / наемодател на краен клиент, без съдействието на брокери на недвижими имоти.

3. По смисъла на настоящите Общи условия:

  • „регистриран потребител“ означава строител / инвеститор / собственик / наемодател;

  • „посетител“ означава краен клиент / купувач / наемател;

  • терминът „ползватели“ обхваща „регистрираните потребители“ и „посетителите“ заедно.

4. Собственик на kupiotstroitel.bg е Купи от строител БГ ЕООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 205964289, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. Майстор Алекси Рилец № 16, вх. А, ет. 1, ап. 2, което дружество се идентифицира в настоящите Общи условия с едноименното название kupiotstroitel.bg.

5. Всяко лице, което е заредило на браузъра си kupiotstroitel.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на kupiotstroitel.bg, да предоставя данни и информация и / или да има достъп до такива, следва незабавно да напусне сайта.

6. С кликване върху която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на kupiotstroitel.bg, ползвателите декларират, че са прочели внимателно настоящите Общи условия, съгласни са с тях и се задължават да ги спазват.

7. Приемайки настоящите Общи условия, ползвателите декларират, че са запознати с обстоятелството, че kupiotstroitel.bg не носи никаква отговорност за актуалността и достоверността на поместената в обявите информация, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили вследствие ползването на услугите, предоставени от сайта.

8. Ползвателите на услугите на kupiotstroitel.bg се съгласяват да получават седмичния бюлетин на сайта.

II. ОБЯВИ

1. Публикуването на обяви от регистрираните потребители на сайта е напълно безплатно.

2. Обяви могат да се публикуват от юридически лица с основен предмет на дейност строителство и / или инвеститори в строителни обекти, както и от физически лица, които са собственици / наемодатели и желаят да продават / отдават под наем собствените си недвижими имоти без да ползват посредническите услуги на брокер.

3. Всяко лице, което желае да позиционира свои обяви в kupiotstroitel.bg, следва да подаде заявка за създаване на собствен профил до администратора на платформата чрез формата за регистрация, посочена на сайта.

4. Лицата, които желаят да позиционират обяви на сайта, подлежат на предварително одобрение за създаване на собствен профил, което се предоставя от администратора на kupiotstroitel.bg след извършване на щателна проверка по отношение достоверността на заявените данни.

5. Одобрението се получава на e-mail адрес, посочен в заявката от лицето, което желае да се регистрира. Когато заявката е получена от ЮЛ, одобрението се изпраща на e-mail адрес на оторизиран представител на фирмата, който също се посочва в заявката за регистрация.

6. Заедно с одобрението, администраторът на kupiotstroitel.bg изпраща на посочения e-mail адрес потребителско име и парола за достъп на заявителя, което му дава възможност да публикува безплатно своите обяви и да ги управлява самостоятелно чрез своя профил, който е създаден конкретно и единствено за него.

7. Обявите, публикувани в нарушение на настоящите Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

8. Сайтът kupiotstroitel.bg има право да забрани публикуването на обяви от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви, съгласно настоящите Общи условия.

9. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за записване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание. Публикуваната информация трябва се отнася конкретно за обявения имот.

10. Цялата отговорност по отношение достоверността и актуалността на публикуваните обяви се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването потребителят декларира, че в обявите не се съдържа подвеждаща информация.

11. Всяка нововъведена обява получава по подразбиране статут активна, освен ако изрично не е посочено друго.

12. Всяка обява следва да съдържа информация само за един имот.

13. Всеки имот може да има различен статус: наличен, продаден, резервиран, нает. Всяко от регистрираните лица следва да актуализира статуса на обектите си в рамките на 24 часа от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства.

14. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита. Корекцията на обявата не променя нейния статут. Статутът се променя само с корекция на самия статут. Корекцията на информация в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line) от администратора и не се заплаща.

15. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от потребител на услугите на kupiotstroitel.bg. След проверка kupiotstroitel.bg има право да включи докладваната обява в списък на обявите, които по избор на търсещия се изключват от резултатите на търсенето.

III. ДРУГИ УСЛУГИ

1. Публикуването на сайта е безплатно, освен в случаите, когато лицето желае неговите имоти да бъдат позиционирани като ВИП обяви, които да имат предимство пред тези на останалите регистрирани потребители.

2. При запитване от страна на потребителите и срещу допълнително заплащане kupiotstroitel.bg предоставя възможност за изработване на интерактивно етажно разпределение на имотите. За целта е необходимо лицето да подаде писмено запитване за оферта на следния e-mail адрес: office@kupiotstroitel.bg

3. Регистрираните потребители могат да придобият статус „ТОП строител / инвеститор“. Статусът предполага лоялност към сайта kupiotstroitel.bg.

4. Сайтът kupiotstroitel.bg предоставя възможност на трети лица да позиционират свои рекламни материали, различни от безплатните обяви на регистрираните потребители, на платформата срещу заплащане. За целта е необходимо лицето да подаде писмено запитване за оферта на следния e-mail адрес: office@kupiotstroitel.bg

IV. РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ СТРОИТЕЛИ / ИНВЕСТИТОРИ / СОБСТВЕНИЦИ / НАЕМОДАТЕЛИ

1. С приемането на настоящите Общи условия регистрираните потребители се задължават:

  • при попълване на заявка за регистрация и позициониране на свои обяви да предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация.

  • при настъпване на промени в декларираните обстоятелства да нанасят нужните промени в базата данни с оглед тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

2. В случай че регистриран потребител предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, администраторите на kupiotstroitel.bg си запазват правото да изтрият или закрият информацията, както и целия потребителски профил на потребителя, както и да му откажат по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Сайтът kupiotstroitel.bg има право да деактивира регистрацията на строител / инвеститор / собственик / наемодател, извършващ системни нарушения на правилата за публикуване на обяви.

4. Сайтът kupiotstroitel.bg има право да откаже повторно активиране на строител / инвеститор / собственик / наемодател, извършвал системни нарушения на правилата.

5. Регистрираните потребители могат да поддържат неограничен брой обяви на сайта, доколкото това не е свързано с опит за умишлено запълване на капацитета на обслужващите сървъри на сайта (flooding). Общият брой на обявите в един профил не може да надвишава 10 000.

6. Регистрираните потребители се задължават да публикуват само реални и актуални обяви. В случай, че обявен имот е продаден (отдаден под наем, капариран), регистрираният потребител е длъжен да промени статуса на имота в рамките на срока, посочен в раздел II, т.13.

7. Профили на регистрирани потребители се изтриват по тяхно желание след не по малко от 30 и не повече от 60 календарни дни.

V. ПОСЕТИТЕЛИ – КРАЙНИ КЛИЕНТИ / КУПУВАЧИ / НАЕМАТЕЛИ

1. Kupiotstroitel.bg представлява единен информационен портал, който предоставя възможност с едно влизане в сайта ползвателите, които търсят имот за покупка или наем, бързо и лесно да направят своя избор, да се свържат с избрания строител / инвеститор / собственик / наемодател и да закупят / наемат имота директно от него, без съдействието на брокер на недвижими имоти.

2. Крайните клиенти могат да отправят своите запитвания за конкретни имоти чрез формата за запитване, поместена до всяка обява или да се свържат директно с лицето за контакт, посочено от конкретната фирма, позиционирала обявата в портала.

3. Разглеждането на цялата база данни от позиционирани обяви е напълно безплатно и не изисква регистрация и / или абонамент от страна на посетителите.

4. В случай че потенциалният купувач не разполага с достатъчно средства, с които да финансира своята покупка, kupiotstroitel.bg му дава възможност да се свърже с консултантите на Creditchoice Ltd., които да му съдействат в избора на най-подходящи условия, при които да изтегли банков кредит и да осъществи своите намерения.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от kupiotstroitel.bg с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. Kupiotstroitel.bg си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

4. Всички възникнали спорове между посетителите и kupiotstroitel.bg се разрешават по взаимно съгласие на страните, а ако такова не може да бъде постигнато, се отнасят до компетентния съд в гр. София, съгласно приложимото българско законодателство.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Посетете страницата с Политика за защита на личните данни и Политиката за бисквитките, за да се запознаете с нея.

Последна актуализация на 15.07.2020г.